e-hvtd v2.0 (9175)

阿房 a phòng
♦Cung rất lớn của Tần Thủy Hoàng , nay ở tỉnh Thiểm Tây 西. Cũng gọi là A thành .