e-hvtd v2.0 (9175)

阿富汗 a phú hãn
♦Tiếng Anh: Afghanistan.