e-hvtd v2.0 (9175)

阿媚 a mị
♦A dua nịnh nọt. ◇Cát Hồng : A mị khúc tòng, dĩ thủy tế thủy, quân cử tuy mậu, nhi siểm tiếu tán mĩ , , , (Bão phác tử , Thần tiết ).