e-hvtd v2.0 (9175)

阿堵 a đổ
♦Cái này. § Tương đương với: giá hoặc giá cá .