e-hvtd v2.0 (9175)

阿取容 a thủ dong
♦A dua phụng thừa để lấy lòng người khác.