e-hvtd v2.0 (9175)

閉門 bế môn
♦Đóng cửa. Không giao thiệp với bên ngoài.