e-hvtd v2.0 (9175)

鐘鼓 chung cổ
♦Chuông và trống. § Nhạc khí thời xưa dùng cho nghi lễ.
♦Chuông và trống. Mượn chỉ âm nhạc. ◇Lã Thị Xuân Thu : Thân bất an chẩm tịch, khẩu bất cam hậu vị, mục bất thị mĩ mạn, nhĩ bất thính chung cổ , , , (Thuận dân ) Thân không an giấc gối, miệng không ăn thức ngon ngọt, mắt không nhìn cái đẹp, tai không nghe chuông trống âm nhạc.
♦Chuông và trống, pháp khí Phật giáo. ◇Trịnh Tiếp : Vân san hữu ước liên cuồng khách, Chung cổ vô tình lão tỉ khâu , (Biệt mai giám thượng nhân ) Mây núi có hẹn ước thương cho khách ngông cuồng, Chuông trống vô tình làm già cỗi người tỉ khâu.