e-hvtd v2.0 (9175)

公園 công viên
♦Ngày xưa là vườn cây có đình các của nhà quan.
♦Vườn cảnh cho công chúng đi dạo, nghỉ chân, v.v.