e-hvtd v2.0 (9175)

鍊字 luyện tự
♦Rèn luyện thôi xao chữ dùng trong thơ văn. ◇Ngụy Khánh Chi : Nhất viết luyện cú... nhị viết luyện tự ... (Thi nhân ngọc tiết , Thi hữu tứ luyện ).