e-hvtd v2.0 (9175)

錦衣衛 cẩm y vệ
Cấm vệ quân (nhà Minh bên Tàu).