e-hvtd v2.0 (9175)

錦字 cẩm tự
♦Chữ dệt trên gấm vóc. Sau phiếm chỉ thư từ vợ gửi cho chồng. ◇Lạc Tân Vương : Cẩm tự hồi văn dục tặng quân, Kiếm bích tằng phong tự củ phân , (Diễm tình đại Quách Thị đáp Lô Chiếu Lân ).