e-hvtd v2.0 (9175)

鉤玄 câu huyền
♦Tìm xét tinh tủy, tinh nghĩa của sự vật. ◇Hàn Dũ : Kỉ sự giả tất đề kì yếu, toản ngôn giả tất câu kì huyền. Tham đa vụ đắc, tế đại bất quyên , . , (Tiến học giải ).