e-hvtd v2.0 (9175)

鉛字 duyên tự
♦Chữ đúc bằng chì (hoặc thiếc), dùng trong việc ấn loát.