e-hvtd v2.0 (9175)

公務 công vụ
♦Sự vụ của quốc gia. ☆Tương tự: công sự . ★Tương phản: tư sự , tư vụ .