e-hvtd v2.0 (9175)

酣戰 hàm chiến
♦Đánh đương hăng, đánh nhau kịch liệt. ◇Tiết Nhân Quý chinh Liêu sự lược : Nhân Quý toại tá khôi đản giáp hàm chiến, Liêu binh sảo thối , 退 Tiết Nhân Quý bèn tháo mũ trụ để trần áo giáp đánh kịch liệt, quân Liêu dần dần thối lui.