e-hvtd v2.0 (9175)

鄙語 bỉ ngữ
♦☆Tương tự: bỉ ngôn .