e-hvtd v2.0 (9175)

郵政局 bưu chính cục
♦Cơ quan lo việc chuyển thư từ và đồ vật. § Gọi tắt là bưu cục .