e-hvtd v2.0 (9175)

邦交 bang giao
♦★Tương phản: đoạn giao , tuyệt giao .
♦Quan hệ ngoại giao giữa các quốc gia. ◇Chu Lễ : Phàm chư hầu chi bang giao, tuế tương vấn dã, ân tương sính dã, thế tương triều dã , , , (Thu quan , Đại hành nhân ).