e-hvtd v2.0 (9175)

邑落 ấp lạc
♦Thôn ấp. ◇Hồng Mại : Nhị nguyệt, hoàn cảnh đạo khởi, ấp lạc phần lưu vô dư , , (Di kiên giáp chí , Tông bổn ngộ dị nhân ).