e-hvtd v2.0 (9175)

週年 chu niên
♦Tròn một năm. Cũng viết .