e-hvtd v2.0 (9175)

造成 tạo thành
♦Hình thành, biến thành.