e-hvtd v2.0 (9175)

逋亡 bô vong
♦Đi trốn, đào vong. ◇Sử Kí : Phát chư thường bô vong nhân, chuế tế, cổ nhân lược thủ Lục Lương địa , 婿, (Tần Thủy Hoàng bổn kỉ ) Đưa những người đã từng đi trốn tránh, những người ở rể và những người đi buôn bán đánh lấy đất Lục Lương.
♦Người đi trốn.