e-hvtd v2.0 (9175)

八角形 bát giác hình
♦Hình tám góc.