e-hvtd v2.0 (9175)

近憂 cận ưu
♦Cái lo trước mắt. ◇Luận Ngữ : Nhân vô viễn lự, tất hữu cận ưu , (Vệ Linh Công ) Người không lo xa, ắt có sự lo đến ngay.