e-hvtd v2.0 (9175)

八角 bát giác
♦Gọi tắt của bát giác hình hình tám góc.
♦Quả hồi hương bát giác.