e-hvtd v2.0 (9175)

辯證法 biện chứng pháp
♦☆Tương tự: biện chứng luận .