e-hvtd v2.0 (9175)

八表 bát biểu
♦Chỗ ngoài tám hướng, chỉ nơi rất xa. ◇Đào Uyên Minh : Viễn chi bát biểu, Cận khế vân sầm , (Quy điểu ) Xa thẳm ngoài tám cõi, Nghỉ gần đỉnh vút mây.