e-hvtd v2.0 (9175)

不合作 bất hợp tác
♦Không làm việc chung với người khác, không cùng người khác phối hợp.