e-hvtd v2.0 (9175)

辮髮 biện phát
♦Bện tóc.
♦Thắt bím.
♦Lối búi tóc của người Man thời cổ.