e-hvtd v2.0 (9175)

辭源 từ nguyên
♦Tên sách từ điển (1915), Thương vụ ấn thư quán xuất bản .
♦Lời văn hoặc lời nói như nước chảy cuồn cuộn.
♦Chỉ lời nói thao thao bất tuyệt.