e-hvtd v2.0 (9175)

辭典 từ điển
♦Văn từ điển nhã.
♦Công cụ (dưới dạng sách, website...) dùng để tra âm và nghĩa từ ngữ.