e-hvtd v2.0 (9175)

辦法 biện pháp
♦Phương pháp xử lí sự vụ hoặc giải quyết vấn đề.
♦Xử lí, liệu định.