e-hvtd v2.0 (9175)

八維 bát duy
♦Dây buộc chống giữ tứ giác tứ phương. ◇Vương Dật : Thiên hữu bát duy, dĩ vi cương kỉ dã , (Chú ) Trời có bát duy, để làm kỉ cương.
♦Tứ giác tứ phương.