e-hvtd v2.0 (9175)

輿論 dư luận
♦Lời bàn bạc của đám đông, dân chúng.