e-hvtd v2.0 (9175)

輿圖 dư đồ
♦Cương thổ, cương vực. ◇Lục Du : Văn đạo dư đồ thứ đệ hoàn, Hoàng Hà y cựu bão Đồng Quan 輿, (Thư sự ) Nghe nói cương thổ lần lượt trở lại, Sông Hoàng Hà cũng như xưa bao bọc lấy huyện Đồng Quan.
♦Địa đồ.