e-hvtd v2.0 (9175)

躬耕 cung canh
♦Tự thân trồng trọt.
♦Thời cổ, thiên tử tự mình làm ruộng, để khuyến khích việc nhà nông.