e-hvtd v2.0 (9175)

躬桑 cung tang
♦Ngày xưa, hoàng hậu cung phi tự mình hái dâu gai để khuyến khích việc làm dâu tằm.