e-hvtd v2.0 (9175)

踵事增華 chủng sự tăng hoa
♦Dựa theo người trước mà phụ họa, tăng thêm bổ ích.