e-hvtd v2.0 (9175)

跼促 cục xúc
♦§ Cũng như cục xúc .