e-hvtd v2.0 (9175)

八方 bát phương
♦§ Cũng như bát đáo .