e-hvtd v2.0 (9175)

賡歌 canh ca
♦Thù xướng họa thơ. ◇Lí Bạch : Thiên lí cổ vũ, Bách liêu canh ca , (Minh đường phú ).