e-hvtd v2.0 (9175)

賑田 chẩn điền
♦Ruộng đất để dự bị việc chẩn cứu.