e-hvtd v2.0 (9175)

貢物 cống vật
♦☆Tương tự: cống phẩm .