e-hvtd v2.0 (9175)

八字 bát tự
♦Tám chữ, theo các nhà tướng số thời xưa thì tám chữ đó cho biết năm, tháng, ngày, giờ sinh đẻ của một người; mỗi chi tiết về năm, tháng, ngày, giờ được chỉ định bằng hai chữ tính theo thiên can địa chi , tổng cộng là tám chữ.