e-hvtd v2.0 (9175)

八垠 bát ngân
♦Giới hạn đất đai ở tám phương, chỉ chung các vùng đất ở biên giới. ◇Đỗ Phủ : Phú thi tân khách gian, Huy sái động bát ngân , (Kí Tiết Tam lang trung ) Làm thơ giữa các tân khách, Vẫy bút rung động tám phương biên thùy.