e-hvtd v2.0 (9175)

警鼓 cảnh cổ
♦Cái trống để báo động. ◇Hàn Phi Tử : Sở Lệ Vương hữu cảnh cổ, dữ bách tính vi giới, ẩm tửu túy quá nhi kích, dân đại kinh, sử nhân chỉ chi , , , , 使 (Ngoại trữ thuyết tả thượng ).