e-hvtd v2.0 (9175)

八國集團峰會 bát quốc tập đoàn phong hội
♦G8 summit.