e-hvtd v2.0 (9175)

八卦 bát quái
♦Tám quẻ trong Kinh Dịch: Càn, Khảm, Cấn, Chấn, Tốn, Li, Khôn, Đoái.