e-hvtd v2.0 (9175)

八到 bát đáo
♦Tám hướng gồm: Đông, Tây, Nam, Bắc, Đông nam, Tây nam, Đông bắc và Tây bắc.