e-hvtd v2.0 (9175)

調查 điều tra
♦Khảo sát, xem xét (để tìm hiểu tình huống). ◎Như: điều tra hộ khẩu 調.